ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA
Uruchomienie elektrownii fotowoltaicznej na dachu budynku zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Adama Mickiewicza 64 nastąpiło dnia 23 marca 2015 roku.


Elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana przy ulicy Mickiewicza 64 w Zabrzu została zrealizowana zgodnie z sztuką instalatorską oraz zgodnie z wytycznymi lokalnego dystrybutora energii elektrycznej TAURON S.A.

Panele fotowoltaicznej o łącznej mocy 61,75 kW (247 paneli – 250 W) zostały podłączone do inwerterów stringowych o mocy 27,6 kW każdy. Inwertery monitorują bieżącą produkcję prądu i generują raporty na serwerze producenta. Całość instalacji została zabezpieczona odpowiednimi urządzeniami za akceptacją dystrybutora energii. Telemechanika systemu została sprawdzona i wydany został protokół jej odebrania przez TAURON S.A.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w kwocie: 322.128,00 PLN. Wartość całego projektu wyniosła 615.000,00 PLN.

Dnia 30 kwietnia 2015 roku firma „PROXIMA” Sp. z o.o. uzyskała koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej przyznaną przez Urząd Regulacji Energetyki WEE/3397/23836/W/OKA/2015/KT.

DOFINANSOWANIA WFOŚIGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstał w 1993 roku. Jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa śląskiego. Realizując swoją misję, Fundusz koncentruje się na:

  • wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe,
  • zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Uzyskane przez nas dofinansowania:

  1. Termomodernizacja budynku biurowo-usługowego zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Adama Mickiewicza 64.
  2. Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Adama Mickiewicza 64.

MWh energii elektrycznej wytworzyliśmy!

%

Energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

WFOŚiGW

Założenia uzyskania efektu ekologicznego w okresie 01/04/2015 – 31/03/2016 przy rocznej produkcji energii elektrycznej nie mniejszej niż 46,258 MWh. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do atmosfery: Pył – 15 kg/a, SO₂ – 126 kg/a, NOₓ – 84 kg/a, CO – 105 kg/a, CO₂ – 46.419 kg/a

Zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

Nr: MIOZE/URE00288/2015
Nr wpisu: 0000165468
Łączna moc elektryczna [MW]: 0,062
Data wydania: 2015/05/07